Aferent Pupilla Defekti


Gör­me si­ni­ri ve­ya yay­gın re­ti­na ha­sa­rı ne­de­niy­le göz­den san­tral si­nir sis­te­mi­ne ile­tim ke­sil­di­ğin­de ha­sar­lı göz­de­ki in­di­rek ışık re­ak­si­yo­nu di­rek ışık re­ak­si­yo­nun­dan da­ha faz­la be­lir­gin­dir. Bu du­ru­mun en ko­lay göz­len­di­ği mu­aye­ne “sal­la­nan fe­ner tes­ti­dir”. Afe­rent pu­pil­la de­fek­tin­de ışık re­ak­si­yon­la­rı­nın kı­yas­la­na­bil­me­si ama­cıy­la ışık kay­na­ğı iki göz ara­sın­da bir­kaç kez hız­lı­ca de­ğiş­ti­ril­di­ğin­de, ha­sar­lı göz­de di­rek ışık re­ak­si­yo­nun­da mi­yo­zis de­ğil san­ki mid­ri­ya­zis olu­şu­yor gi­bi göz­le­nir. İki pu­pil­la ara­sın­da­ki bu far­kın göz­le­ne­bil­me­si için göz­ler­den bi­ri­si­nin ta­ma­men kör ol­ma­sı ge­rek­mez. Onun için bu test so­nu­cu­na re­la­tif afe­rent pu­pil­la de­fek­ti ve­ya Mar­cus Gunn pu­pil­la­sı da de­ni­lir. Re­la­tif afe­rent pu­pil de­fek­ti, op­tik si­nir ha­sa­rı­na çok du­yar­lı bir test­tir; efe­rent yol bo­zuk­lu­ğun­da or­ta­ya çık­maz.

Ama­ro­tik pu­pil­la­da, her­han­gi bir göz has­ta­lı­ğı­na bağ­lı ola­rak ta­ma­men kör olan bir göz­de, afe­rent pu­pil de­fek­ti tam an­la­mıy­la iz­le­nir. Bi­la­te­ral kör­lük du­ru­mun­da her iki pu­pil­la da di­la­te ve ışık re­ak­si­yo­nu yok­tur; yıl­lar son­ra pu­pil­la­lar nor­mal ça­pa dö­ne­bi­lir. Ye­ni oluş­muş bi­la­te­ral kör­lük ol­gu­la­rın­da ışık reak­si­yo­nu ol­ma­ma­sı­na rağ­men ha­ya­li bir ya­kın he­de­fe bak­ma­sı is­ten­di­ğin­de ya­kın re­ak­si­yo­nu ya­ni mi­yo­zis gö­rü­le­bi­lir.