Coats Hastalığı


Co­ats has­ta­lı­ğı re­ti­na da­mar­la­rı­nın ge­li­şim bo­zuk­lu­ğu so­ru­nu­dur. Re­ti­na da­mar­la­rın­dan sı­zın­tı, re­ti­na al­tı­na ek­su­das­yon ve re­ti­na de­kol­ma­nı ge­li­şi­miy­le ka­rek­te­ri­ze bir tab­lo­dur. Ge­nel­lik­le ilk de­kat­ta he­men her za­man uni­la­te­ral ola­rak er­kek­ler­de gö­rü­lür. Has­ta ai­le­si ge­nel­lik­le gör­me azal­ma­sı­na bağ­lı şa­şı­lık ya­kın­ma­sıy­la he­ki­me ge­lir­ler an­cak ba­zen lö­ko­ko­ri­ye yol aça­bi­lir; bu gö­rü­nü­mü ne­de­niy­le re­ti­nob­las­tom­dan ayırt edil­me­si ge­rek­li­dir.

Fun­dus mu­aye­ne­sin­de re­ti­na da­mar­la­rın­da anev­riz­ma­la­ra yol açan te­len­ji­ek­ta­zi mev­cut­tur. Da­mar ano­ma­li­sin­den çok fark­lı bir böl­ge­de ek­su­das­yo­na rast­la­na­bi­lir (Re­sim 4-32). Flu­ore­se­in an­ji­og­ra­fi­de da­mar­lar­da sı­zın­tı, anev­riz­ma­lar ve is­ke­mik re­ti­na gö­rü­le­bi­lir. Za­man­la lez­yon­lar iler­ler ve to­tal re­ti­na de­kol­ma­nı ne­de­niy­le ağ­rı­lı fi­ti­zik bir göz or­ta­ya çı­ka­bi­lir.

 

Re­ti­nob­las­tom ayı­rı­cı ta­nı­sı önem ta­şır. Re­ti­nob­las­tom lez­yo­nu be­yaz, Co­ats ek­su­da­sı ise sa­rım­sı­dır. Co­ats has­ta­lı­ğın­da intraoküler kal­si­fi­kas­yon çok na­dir olup ul­tra­so­nog­ra­fi­de vit­re­us kon­dan­sas­yo­nu dı­şın­da kit­le­ye rast­lan­maz. Fun­dus­ta­ki te­len­jek­ta­zi­ler, ek­su­da ve ko­les­trol kris­tal­le­ri Co­ats için ti­pik­tir.

Te­da­vi­sin­de is­ke­mik sa­ha­la­rın ve anev­riz­ma­la­rın fotokoagülasyonu, kri­yo­te­ra­pi ve ba­zen vit­re­ore­ti­nal cer­ra­hi ge­re­ke­bi­lir.