Çocuklarda Gözlük ve Kontakt Lens

  • ANA SAYFA
  • Çocuklarda Gözlük ve Kontakt Lens

Çer­çe­ve Se­çi­mi

Ço­cuk­la­rın bu­run ke­mik­le­ri he­nüz ge­li­şi­mi­ni ta­mam­la­ma­dı­ğı için çer­çe­ve­nin mer­ke­zi ağır­lı­ğı bir si­li­kon des­tek­le bu­ru­na çe­pe­çev­re ya­yıl­ma­lı, nok­ta­sal te­mas­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Çer­çe­ve po­zis­yo­nu­nun de­ğiş­me­me­si için sap­la­rı “c” şek­lin­de ku­lak ar­ka­sı­na do­lan­ma­lı­dır. Çer­çe­ve se­çi­min­de göz be­bek­le­ri­nin hem di­key hem de ya­tay ek­sen­de çer­çe­ve­nin tam or­ta­sı­na isa­bet et­me­si ve çer­çe­ve ala­nı­nın ço­cu­ğun gör­me ala­nı­nı kı­sıt­la­ma­ma­sı önem­li­dir.

-25 A. Gözler uygulanan çerçevenin tam ortasına denk gelmeli ve yeterli görme alanı sağlamalıdır. B. Bebeklerde şakak mesafesi interpupiller mesafeden daha geniştir. Bunu telafi edebilmek için çerçeve seçimine dikkat edilmesi gereklidir. C. Çocuk çerçevelerinin burun desteği ve kulak kavraması olmalıdır.

Cam Se­çi­mi

Cam­lar gü­nü­müz tek­no­lo­ji­sin­de ço­ğun­luk­la or­ga­nik mal­ze­me­den üre­til­mek­te­dir. Op­tik ya­nıl­sa­ma­lar­dan ko­run­mak için ca­mın odak nok­ta­sı­nın göz be­be­ği­nin tam or­ta­sı­na düş­me­si çok önem­li­dir. Ca­mın kı­rı­la­rak göz kü­re­si­ne za­rar ver­me­me­si için po­li­kar­bon veya trivex mal­ze­me öne­ri­le­bi­lir. Bir ve­ya her iki gö­zün­de gör­me dü­ze­yi az olan ço­cuk­lar­da ve­ya kon­takt spor ya­pan­lar­da bu cam­lar gö­zü ola­sı dar­be­ler­den ko­ru­mak için nu­ma­ra­sız ola­rak da uy­gu­la­na­bi­lir. Nu­ma­ra­lı ca­ma ek­le­ne­cek olan UV fil­tre­si ile at­mos­fer­de­ki olum­suz ko­şul­la­ra bağ­lı olan za­rar­lı ul­tra­vio­le ışın­la­rın­dan gö­zün ko­run­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Nu­ma­ra­lı göz­lük ge­rek­si­ni­mi ol­ma­sa bi­le gü­neş ışın­la­rı­nın yer­kü­re­ye dik açı ile ulaş­tı­ğı sa­at­ler­de ço­cuk­la­rın gü­neş göz­lü­ğü tak­ma­sı öne­ri­lir.

Kon­takt Lens Uy­gu­la­ma­sı

Ço­cuk­lar­da kon­takt len­sin zo­run­lu ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı iki te­mel so­run; ilk iki yaşta ya­pı­lan ka­ta­rakt ame­li­ya­tı (afa­ki) ve ge­nel­lik­le or­ta öğ­re­nim ça­ğın­da baş­la­yan kor­nea­nın ek­ta­tik de­je­ne­ras­yo­nu olan ke­ra­to­ko­nus has­ta­lı­ğı­dır.

Özel­lik­le adö­le­san grup­ta koz­me­tik amaç­la kon­takt lens kul­la­nı­mı yay­gın­lık ka­zan­ma­ya baş­la­mış­tır. Kon­takt len­se bağ­lı ge­li­şe­bi­le­cek en­fek­si­yon­lar bu yaş gru­bun­da­ki ço­cuk­lar­da gör­me­yi ka­lı­cı ola­rak bo­za­bi­lir. Bu ne­den­le ki­şi­sel hij­yen, uy­gun lens se­çi­mi ve kul­la­nı­mı, de­zen­fek­si­yon ve en­fek­si­yon baş­lan­gı­cı­nın er­ken far­kı­na va­rı­la­rak ön­lem alın­ma­sı ço­cuk­lar­da çok önem­li­dir.

Kon­takt len­se bağ­lı ge­li­şe­bi­le­cek olan en­fek­si­yon­lar kır­mı­zı göz, bat­ma, su­lan­ma, ble­fa­ros­pazm ve ça­pak­lan­ma gi­bi ti­pik ke­ra­tit ya­kın­ma ve işa­ret­le­ri­ne yol açar (Re­sim 2-31). Böy­le bir du­rum­da kon­takt lens der­hal çı­ka­rıl­ma­lı ve bir göz he­ki­mi­ne başvu­rul­ma­lı­dır. Kon­takt lens sak­la­ma ka­bı, te­miz­le­me so­lüs­yo­nu, lens ve göz yü­ze­yin­den mik­ro­bi­yo­lo­jik in­ce­le­me ya­pıl­ma­sı ge­rek­li ola­bi­lir. Er­ken te­da­vi sa­ye­sin­de op­tik ek­sen­de ka­lı­cı bir skar do­ku­su oluş­ma­sı ve kör­lük ön­le­ne­bi­lir.

2-31 Yüksek anizometropik kusur nedeniyle uzun süreli kontakt lens kullanan çocukta sol gözde enfeksiyon başlangıcındaki hiperemi.

Uzun yıl­lar kon­takt lens ve­ya skle­ral pro­tez kul­la­nan ço­cuk­lar­da ya­ban­cı cis­me kar­şı al­ler­jik re­ak­si­yon ola­rak dev pa­pil­ler kon­jonk­ti­vit ge­li­şe­bi­lir. Bu du­rum­da kon­takt len­se ara ve­ril­me­si ve ma­ter­yal de­ği­şik­li­ği­ne gi­dil­me­si uy­gun ola­bi­lir.