Elektroretinogram ve Vizüel Uyarılmış Potansiyeller

  • ANA SAYFA
  • Elektroretinogram ve Vizüel Uyarılmış Potansiyeller

Elek­tro­re­ti­nog­ram ve vi­zü­el uya­rıl­mış po­tan­si­yel­ler (VEP) vi­zü­el kor­tek­se fo­to­re­sep­tör­le­rin sevi­ye­sin­den vi­zü­el uya­rıl­mış po­tan­si­yel­le­rin ve elek­tro­re­ti­nog­ra­mın fonk­si­yo­nu­nu in­ce­le­mek için kul­la­nı­lır. Eriş­kin­ler­de bu iş­lem ofis­te ra­hat­lık­la ya­pı­la­bi­lir­ken in­fant ve kü­çük ço­cuk­lar sık­lık­la to­le­re ede­mez ve anes­te­zi ge­re­kir. Es­ki in­ha­las­yon anes­te­zik­le­ri ha­lo­tan ve izof­lu­ran gi­bi ve yi­ne ye­ni ajan­lar se­vof­lu­ran ve desf­lu­ran anes­te­zi in­dük­si­yo­nu için mas­ke ile yük­sek doz­da kul­la­nıl­dı­ğın­da ERG/VEP’nin amp­li­tü­dü­nü azaltır ve la­tan­sını uzatır. Bu ça­lış­ma­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­la­rı uy­gun olur. Me­to­hek­si­tal, kı­sa et­ki sü­re­li bar­bi­tü­rat­lar­dan ola­rak efek­tif se­das­yo­nu sağ­la­ya­bi­lir. Rek­tal ve­ya İV yol­la uy­gu­la­na­bi­lir. %10’luk so­lüs­yo­nu 15-30 mg/kg’a ve­ri­le­bi­lir. Pro­po­fo­lün ERG üze­ri­ne et­ki­si bar­bi­tü­rat­lar­dan da­ha az­dır. Er­ken uyan­ma sağ­lar­ken da­mar yo­lu ge­rek­ti­rir.

Kü­çük ta­şı­na­bi­lir ERG ci­haz­la­rı ame­li­yat oda­la­rı­na uy­gun ola­rak ame­li­yat­ha­ne­de bu in­ce­le­me­nin ya­pıl­ma­sı­na ola­nak sağ­lar.