Genel Bakış


Nor­mal bir ye­ni­do­ğa­nın ho­ri­zon­tal kor­ne­a ça­pı 9,5-10,5 mm ara­sın­da­dır. Ye­ni­do­ğan kor­nea­sı an­cak 2 ya­şın­da eriş­kin kor­ne­a ça­pı olan 11.5 mm’ye eri­şir. Otuz haf­ta­dan da­ha ön­ce do­ğan pre­ma­tü­re be­bek­le­rin kor­nea­sı fiz­yo­lo­jik ola­rak ha­fif bu­la­nık ola­bi­lir an­cak za­ma­nın­da do­ğan be­bek­le­rin ve ço­cuk­la­rın kor­nea­sı ta­ma­men say­dam ol­ma­lı­dır. Kor­nea­sı nor­mal öl­çü­ler dı­şın­da ve­ya say­dam ol­ma­yan ço­cuk­lar­da ge­ri dön­me­ye­cek şe­kil­de gör­me tem­bel­li­ği ve­ya gözün kay­bı olu­şa­bi­lir.

Ye­ni­do­ğan bir be­bek­te kor­ne­a bu­la­nık­sa pri­mer so­run­lar kon­je­ni­tal he­re­di­ter en­do­tel­yal dis­tro­fi (CHED), pos­te­ri­or po­li­morf dis­tro­fi (PPMD) ve kor­ne­al der­mo­id­dir. Bun­la­rın dı­şın­da­ki tüm kor­ne­a bu­la­nık­lık­la­rı se­kon­der ge­liş­mek­te­dir. Sekonder neonatal kornea bulanıklığında ön seg­ment dis­ge­ne­zi­si tab­lo­sun­da Pe­ters ano­ma­li­si ile skle­ro­kor­ne­a ve kon­je­ni­tal glo­ko­ma ait buf­tal­mus ilk ak­la ge­le­cek nedenler arasındadır.

Mu­ko­po­li­sak­ka­ri­doz gi­bi me­ta­bo­lik so­run­lar­da kor­nea­nın bu­la­nık­laş­ma­sı 6-7 ay alır. Mu­ko­po­li­sak­ka­ri­doz­da kor­ne­a en­do­te­li sağ­lam ol­du­ğu için be­bek­ler de­rin an­te­ri­or la­mel­ler ke­ra­top­las­ti­den çok ya­rar gö­rür­ler. İlk 6 ay­da olu­şan kor­ne­a bu­la­nık­lı­ğın­da her­pe­tik ke­ra­tit de akıl­da tu­tul­ma­lı­dır. Ne­ona­tal her­pes en­fek­si­yo­nu sis­te­mik tu­tu­lu­ma da yol aça­bi­le­ce­ği için bir ço­cuk he­ki­mi ile be­ra­ber te­da­vi yön­len­di­ril­me­li­dir. Be­bek­ler­de post­vi­ral Ste­vens-John­son sen­dro­mu son de­re­ce na­dir ol­mak­la be­ra­ber kor­ne­a bu­la­nık­lı­ğı­na ne­den ola­bi­lir.

Be­bek­te kor­nea­nın nor­mal­den bü­yük ol­du­ğu du­rum­da ilk ekar­te edil­me­si ge­re­ken kon­je­ni­tal glo­kom­dur. Ay­rı­ca ön seg­ment disgenezisleri ara­sın­da yer alan me­ga­lo­kor­ne­a ve an­te­ri­or me­ga­lof­tal­mus da dü­şü­nül­me­li­dir. Kor­nea­nın nor­mal­den kü­çük ol­du­ğu du­rum­lar­da göz kü­re­si­ni il­gi­len­di­ren ya­pı­sal ano­ma­li­ler, glo­kom, cid­di ref­rak­si­yon ku­su­ru ve retina displazisi mev­cut bu­lu­na­bi­lir.