Glokom


Bir çok kon­je­ni­tal glo­kom va­ka­sın­da 1 haf­ta­lık be­bek­le­re bi­le cer­ra­hi ya­pıl­mak­ta­dır. İm­ma­tü­ri­te, ko­ope­ras­yon zor­lu­ğu ne­de­niy­le be­bek­le­re ve ço­cuk­la­ra of­tal­mos­ko­pik mu­aye­ne ve göz içi ba­sın­cı (GİB) öl­çü­mü için ge­nel anes­te­zi uy­gu­la­mak ge­re­kir. Bu ço­cuk­lar­da ek ola­rak kra­ni­yo­fa­si­yal ano­ma­li­ler, tri­zo­mi ve di­ğer sen­drom­lar da na­dir de­ğil­dir. Anes­te­zi pla­nın­da bun­la­rı göz ar­dı et­me­mek ge­re­kir. Cer­ra­hi son­ra­sı bi­le pe­ri­yo­dik ola­rak bu ço­cuk­lar öl­çüm­ler ve kon­trol için ame­li­yat­ha­ne­ye ge­nel anes­te­zi için alın­mak­ta­dır. Has­ta­lar ye­ter­li ol­gun­lu­ğa ge­lin­ce ofis şart­la­rın­da mu­aye­ne ola­bi­lir­ler.

GİB öl­çüm­le­ri, hem tanı hem de te­da­vi­ye ce­va­bı gör­mek için ge­rek­li­dir. Anes­te­zi mü­de­ha­le­le­ri GİB de­ği­şik­lik­le­ri­ne se­bep ola­bi­lir. İn­ha­las­yon ve in­dük­si­yon ajan­la­rı­nı da içe­ren özel­lik­le ben­zo­di­aze­pin­ler ve nar­ko­tik­ler gi­bi bir­çok anes­te­zi aja­nı GİB’nı dü­şü­rür. San­tral si­nir sis­te­mi ak­ti­vas­yo­nu­nun dep­res­yo­nu, eks­tra­okü­ler kas to­nu­su­nun gev­şe­me­si, hu­mör aköz ya­pı­mı­nın azal­ma­sı, ve­nöz/ar­te­ri­yel kan ba­sın­cı­nın azal­ma­sı­nı da içe­ren sa­yı­sız etyo­lo­ji ka­bul edil­miş­tir. Ye­ni ça­lış­ma­lar ke­ta­mi­nin GİB’ını art­tır­dı­ğı­nın bi­lin­di­ği gö­rü­şü­nü tar­tış­mak­ta­dır. Ba­zı­la­rı ke­ta­min ön­ce­si ben­zo­di­aze­pin ve­ya nar­ko­tik uy­gu­lan­ma­sı­nın ke­ta­min­le olu­şan GİB ar­tı­şı­nı en­gel­le­di­ği­ni, ba­zı­la­rı da za­ten ke­ta­mi­nin GİB ar­tı­şı yap­ma­dı­ğı­nı bul­muş­tur. Non-de­po­la­ri­zan kas gev­şe­ti­ci ajan­lar GİB’nı art­tır­maz. De­po­la­ri­zan bir ajan olan sük­si­nil­ko­lin ge­çi­ci ola­rak en faz­la 10 mmHg’lık bir ar­tış ya­par. Anes­te­zi sı­ra­sın­da mas­ke uy­gu­lar­ken gö­ze ba­sı ya­pıl­ma­sı, ya­lan­cı GİB yük­sek­li­ği­ne se­bep ola­bi­lir. La­rin­gos­ko­pi ve en­tü­bas­yon sem­pa­tik si­nir sis­te­mi sti­mü­las­yo­nu yo­luy­la GİB’nı art­tı­rır. Anes­te­zi de­rin­li­ği ile bu ce­vap in­hi­be edi­le­bi­lir. Sup­rag­lot­tik air­way uy­gu­lan­ma­sı be­lir­gin ar­tı­şa ne­den ol­maz­ken, yüz mas­ke­si­ne gö­re da­ha kar­şı­laş­tı­rı­la­bi­lir bir et­ki ya­par. La­rin­ge­al mas­ke uy­gu­la­ma­sı glo­kom has­ta­la­rın­da la­rin­gos­ko­pi ve en­tü­bas­yo­na gö­re da­ha az GİB’na et­ki eder.

İn­tra­o­pe­ra­tif bir çok ka­rış­tı­rı­cı de­ğiş­ken GİB’nı et­ki­le­ye­bi­lir. Bu yüz­den her bir öl­çüm sı­ra­sın­da ay­nı ko­şul­la­rı ve tek­ni­ği uy­gu­la­mak önem­li­dir.