Görme Alanı Muayenesi


Ye­ni­do­ğan­da gör­me ala­nı ki­ne­tik, sta­tik ve ki­ne­tik-sta­tik hib­rid yön­tem­ler­le be­be­ğin dav­ra­nış­la­rı göz­lem­le­ne­rek, ay­rı­ca pu­pil­lo­met­ri ve elek­tro­fiz­yo­lo­ji kul­la­nı­la­rak öl­çü­le­bil­mek­te­dir. Ye­ni­do­ğan­da gör­me ala­nı ho­ri­zon­tal ola­rak her iki ta­raf­ta 28 de­re­ce, üst kad­ran­da 11, alt kad­ran­da ise 16 de­re­ce ola­rak bu­lun­muş­tur. İkin­ci ay­dan son­ra gör­me ala­nı hız­la bü­yür. Bir ya­şın­da üst kad­ran eriş­kin dü­ze­yi­ne ula­şır.

Uyum sağ­la­ya­bi­len ço­cuk­lar­da gör­me ala­nı oto­ma­ti­ze ve­ya ma­nu­el pe­ri­met­ri yön­tem­le­riy­le test edi­le­bi­lir. Kü­çük ço­cuk­lar­da ise kon­fron­tas­yon­la gör­me ala­nı te­mel yön­tem­dir. Ço­cu­ğun bir gö­zü bir flas­ter­le ka­pa­tıl­dık­tan son­ra mu­aye­ne eden he­kim ço­cu­ğun hi­za­sın­da kar­şı­sı­na otu­rur ve ço­cuk he­kim­le göz te­ma­sın­day­ken he­kim sı­ra­sıy­la na­zal, üst, tem­po­ral, alt ve ob­lik kad­ran­lar­dan mer­ke­ze doğ­ru ya­vaş­ça bir oyun­cak yak­laş­tı­rır. Ço­cu­ğun bu ci­sim­le­ri fark et­ti­ği böl­ge­ler ka­ba­ca ço­cu­ğun gör­me ala­nı­nı be­lir­ler (Resim 2-35). Bu yön­tem bi­tem­po­ral he­mi­anop­si ve­ya ho­mo­nim he­mi­anop­si gi­bi ma­jor gör­me ala­nı de­fekt­le­ri­ni sap­ta­ya­bi­lir.

2-35 A. Çocukta konfrontasyon tekniği ile görme alanı değerlendirilmesi için karşısındaki cisme dikkati çekilir. B. Çocuğun dikkati karşıdayken yavaşça periferden bir başka cisim yaklaştırılır. İkinci cismi farkettiği nokta kabaca görme alanı sınırlarını belirler. Bu test binoküler ve her bir göze ayrı ayrı uygulanabilir.