Göz Çevresi ve Ön Segment Muayenesi

  • ANA SAYFA
  • Göz Çevresi ve Ön Segment Muayenesi

İyi ışık ko­şul­la­rın­da ins­pek­si­yon­la or­bi­ta­la­rın şek­li, bü­yük­lü­ğü, si­met­ri­si; ka­pak­la­rın şek­li, si­met­ri­si, kor­ne­a lim­bu­su ile iliş­ki­si; göz kü­re­le­ri­nin şek­li, bü­yük­lü­ğü, say­dam­lı­ğı, si­met­ri­si iz­le­nir. Or­bi­ta asi­met­ri­le­ri­ni sap­ta­mak için ço­cu­ğa te­pe­sin­den aşa­ğı doğ­ru bak­mak da­ha ya­rar­lı ola­bi­lir. Kit­le var­lı­ğın­da ve­ya pul­sas­yon sap­ta­mak için pal­pas­yon ve os­kül­tas­yon ya­pı­la­bi­lir.

2-1 Kuvvetli ışık kaynağı ve büyüteç gözün ön segmentindeki sorunlar hakkında biyomikroskop kadar detaylı olmasa bile fikir verebilir. Örneğin; juvenil idiyopatik artritte görülebilecek olan ön segment inflamasyonu ancak biyomikroskop ile değerlendirelebilir.

Göz kü­re­sin­de ön seg­ment, kuv­vet­li ışık kay­na­ğı ve bir bü­yü­teç yar­dı­mıy­la mu­aye­ne edi­le­bi­lir. Kor­ne­ala­rın say­dam­lı­ğı, ça­pı, ön ka­ma­ra de­rin­li­ği, ber­rak­lı­ğı, iris ya­pı­sı, pu­pil­la ve re­ak­si­yo­nu, lens say­dam­lı­ğı de­ğer­len­di­ri­lir. Göz he­ki­mi ço­cuk­lar­da bu in­ce­le­me­den en doğ­ru so­nu­cu ala­bil­mek için ta­şı­na­bi­lir ve­ya sa­bit ya­rık ışık kay­na­ğı olan mik­ros­kop sis­te­mi (bi­yo­mik­ros­kop) kul­lan­ma­lı­dır (Resim 2-1, 2-2).