Göz Kapağı Laserasyonu


De­li­ci ve­ya künt göz trav­ma­sın­da göz ka­pak­la­rın­da ke­sik olu­şa­bi­lir. Tam kat ka­pak ke­si­le­rin­de ve göz­ya­şı dre­naj sis­te­mi­ni il­gi­len­di­ren ya­ra­lan­ma­lar­da, uy­gun ya­ra te­miz­li­ği sağ­lan­dık­tan son­ra ka­pak ve göz ya­şı dre­naj sis­te­mi fonk­si­yon­la­rı­nın ko­ru­na­bil­me­si için do­ku­lar ti­tiz­lik­le ta­mir edil­mek üze­re bir göz he­ki­mi­ne sevk edil­me­li­dir (Resim 9-12.)

9-12 A. Göz kapağında nazolakrimal kanalikül bölgesinde oluşan kesiler acilen bir göz hekimi tarafından mikrocerrahi ile tamir edilmelidir. B. Trafik kazasında alt ve üst kapaktan kalkan cilt ve orbikülaris kas, kapağın katmanlarına dikkat edilerek usulüne uygun olarak tamir edilmiş. Sol gözde penetrasyon tamirine bağlı olarak korneada yoğun ödem ve ön kamarada hemorajik koagulum izleniyor.