Göz Tansiyonu Ölçümü


Ço­cuk­lar­da ger­çek göz tan­si­yo­nu öl­çü­mü se­das­yon ve­ya ha­lo­tan anes­te­zi­si­nin ilk saf­ha­sın­da ya­pıl­ma­lı­dır. Anes­te­zi­nin de­rin ev­re­sin­de göz içi ba­sın­cı ol­du­ğun­dan da­ha dü­şük, ke­ta­min anes­te­zi­sin­de ve­ya ağ­lar­ken ol­du­ğun­dan da­ha yük­sek öl­çü­lür. Göz içi basıncı değeri olarak 8-18 mm Hg nor­mal ola­rak ka­bul edi­le­bi­lir. Göz tan­si­yo­nu öl­çü­mün­de ap­la­nas­yon to­no­met­re­si esas­tır (Resim 2-34). Ap­la­nas­yon to­no­met­ri­si­nin bi­yo­mik­ros­ko­pa mon­te edi­len ve­ya el­de tu­tu­lan tip­le­ri var­dır. San­tral kor­ne­a ka­lın­lı­ğı ap­la­nas­yon to­no­met­re­si öl­çüm de­ğer­le­ri­ni di­rek et­ki­le­mek­te­dir, an­cak ço­cuk­lar­da bu iliş­ki için gü­ve­ni­lir bir no­mog­ram mev­cut de­ğil­dir.

2-34 A. Tonopen ile göz tansiyonu ölçülmesi. B. Çocuklarda uygulaması zor olmakla beraber, en güvenilir ölçüm aplanasyon tonometresi ile yapılır.

Ay­rı­ca, pnö­mo­tik to­no­met­ri ve­ya in­den­tas­yon to­no­met­re­si de (Schi­ötz) kul­la­nı­la­bi­lir. Uya­nık, ağ­la­ma­yan ve göz­le­ri­ni sık­ma­yan bir ço­cuk­ta, tec­rü­be­li bir göz he­ki­mi par­mak uç­la­rı ile göz kü­re­si­ne ba­sa­rak göz tan­si­yo­nu hak­kın­da fi­kir sa­hi­bi ola­bi­lir.