Göz Yaralanmaları


Kü­çük ço­cuk­lar­da ve genç­ler­de trav­ma­tik göz ya­ra­lan­ma­la­rı göreceli ola­rak faz­la­dır. İV da­mar yo­lu­nu açar­ken bi­le ço­cu­ğun gö­zü­nü sık­ma­sı GİB’ı 70 mmHg’nın üze­rin­de­ki de­ğer­le­re çı­ka­ra­bi­lir. Böy­le­ce po­tan­si­yel ola­rak glob içe­ri­ği­nin dı­şa­rı­ya çık­ma­sı­na ne­den olur. Ge­nel anes­te­zi­nin sa­kin bir şe­kil­de uy­gu­lan­ma­sı ge­re­kir. Ço­cuk­lar­da pos­to­pe­ra­tif dö­nem­de ağ­rı­yı da en­gel­le­mek için cer­ra­hi­nin bi­ti­mi­ne ya­kın göz blo­ğu ya­rar­lı olur. Lo­kal anes­te­zik do­zu­nu ço­cu­ğa gö­re su­lan­dı­ra­rak azalt­mak ge­re­kir. Al­ter­na­tif ola­rak to­pi­kal de­ğil ama oral, rek­tal ve­ya İV ase­to­mi­no­fen hem pos­to­pe­ra­tif ağ­rı­yı hem de bu­na bağ­lı bu­lan­tı-kus­ma­yı ön­ler.