Gözde Yabancı Cisim


Ya­ban­cı ci­sim gö­zü de­le­cek ka­dar sert ve­ya hız­lı de­ğil­se ge­nel­lik­le ka­pak al­tın­da ve­ya göz kü­re­si üze­rin­de yer­le­şir. Ka­pak al­tı­na sı­kı­şan ya­ban­cı ci­sim ti­pik ola­rak ka­pak kıp­ma ile ar­tan bat­ma his­si­ne yo­la açar. Be­şin­ci si­ni­rin tah­ri­şi­ne bağ­lı ola­rak bat­ma his­si, su­lan­ma, ka­pa­ğın zor açıl­ma­sı, fo­to­fo­bi ve kır­mı­zı göz dik­ka­ti çe­ker. Hi­ka­ye­den gö­zün de­lin­me­di­ği ke­sin­leş­ti­ri­le­rek bir dam­la to­pi­kal anes­te­tik ile (pro­pa­ra­ka­in) ön seg­ment uyuş­tu­rul­duk­tan son­ra ka­pak­lar açı­la­rak sı­ra­sıy­la kor­ne­a ve göz kü­re­si son­ra göz ka­pak­la­rı çev­ri­le­rek ışık ve bü­yü­teç yar­dı­mıy­la in­ce­le­nir. Ya­ban­cı ci­sim su ile yı­ka­na­rak ve­ya ıs­la­tıl­mış pa­muk uç­lu çöp­le uzak­laş­tı­rı­lır. Kor­nea­ya sap­lan­mış ci­sim­le­rin se­kel bı­ra­k­ma­ma­sı için göz he­ki­mi ta­ra­fın­dan çı­ka­rıl­ma­sı ge­re­kir (Resim 9-3).

9-3 A. Üst kapağın altına sıkışan yabancı cisim nedeniyle korneda vertikal çizgiler. B-D. Göz kapağının çevrilmesi ve üst tarsal konjonktivadan yabancı cisim çıkarılması.