Hikaye ve Semptomdan Tanıya


Aile Hikayesi

Göz ta­ra­ma tes­tin­den ge­çe­bi­len ço­cuk­lar­da eğer ge­ne­tik ve­ya gö­zün tu­tu­la­bil­di­ği sis­te­mik has­ta­lık­la­ra yö­ne­lik hi­ka­ye var­sa göz he­ki­mi­ne re­fe­re edil­me­li­dir. Çocukta bul­gu­su ol­ma­sa bi­le göz he­ki­mi­ne gön­de­ril­me­si ge­re­ken ai­le hi­ka­ye­si olan ge­ne­tik has­ta­lık­lar şöy­le özet­le­ne­bi­lir; re­ti­nob­las­tom, amb­li­yo­pi, kon­je­ni­tal ka­ta­rakt, kon­je­ni­tal glo­kom, ani­ri­di, nö­ro­fib­ro­ma­to­zis, mik­rof­tal­mi, ön seg­ment dis­ge­ne­zi­si, kor­yo­re­ti­nal ko­lo­bom, yük­sek ref­rak­si­yon ku­sur­la­rı, re­ti­ni­tis pig­men­to­sa, lens dis­lo­kas­yon­la­rı ve vit­re­o-re­ti­nal de­je­ne­ras­yon­lar.

Sistemik Hastalık Hikayesi

Çocukta sis­te­mik has­ta­lık öy­kü­sü ne­de­niy­le göz he­ki­mi­ne gön­de­ril­me­si ge­re­ken du­rum­lar ise nö­ro­fib­ro­ma­to­zis, Mar­fan sen­dro­mu, ju­ve­nil idi­yo­pa­tik ar­trit ve len­fob­las­tik has­ta­lık­lar ola­rak sa­yı­la­bi­lir.

Ço­cuk he­kim­le­ri­nin en sık rast­la­dı­ğı şi­ka­yet­ler göz ve­ya or­bi­ta­da ağ­rı, ka­şın­tı, ışık­tan ra­hat­sız ol­ma (fo­to­fo­bi), gör­me so­run­la­rı, göz kırp­ma ve­ya göz kıs­ma ya­kın­ma­la­rı ol­ma­sı­na rağ­men bu ya­kın­ma­la­ra ço­ğun­luk­la ger­çek bir göz mu­aya­ne bul­gu­su eş­lik et­mez.

Ağrı

Ağ­rı eğer göz kü­re­si ve yü­ze­yin­de ta­rif­le­ni­yor­sa; ka­pak­ta şa­laz­yon, hor­deo­lum ve­ya se­lü­lit, dak­ri­yo­sis­tit, ya­ban­cı ci­sim, kon­jonk­ti­vit ve ke­ra­tit bul­gu­la­rı­na yö­ne­lik in­ce­le­me ya­pıl­ma­lı­dır. Üve­it, akut glo­kom, in­tra­okü­ler en­fek­si­yon gi­bi di­ğer ağ­rı ne­den­le­ri göz he­ki­mi ta­ra­fın­dan in­ce­len­me­si ge­re­ken du­rum­lar­dır. Bun­lar için ile­ri mu­aye­ne yön­tem­le­ri ge­rek­mek­te­dir.

Or­bi­ta­da de­rin­den ge­len ağ­rı için; göz ha­re­ket­le­rin­de ağ­rı, pe­ri­or­bi­tal has­sa­si­yet, prop­to­zis, res­trik­tif şa­şı­lık ve­ya göz böl­ge­sin­de­ki hi­pe­re­mi­ye dik­kat edil­me­li­dir. Or­bi­ta sel­lü­li­ti, or­bi­ta pse­udo­tü­mö­rü, skle­rit, or­bi­ta tu­mörü ve ti­ro­id of­tal­mo­pa­ti ekar­te edil­me­li­dir. Bu ol­gu­la­rın göz he­ki­mi­ne yön­len­di­ril­me­si uy­gun olur.

Kaşıntı, Batma

Ka­şın­tı, ge­nel­lik­le al­ler­ji be­lir­ti­si­dir. Bat­ma his­si, ya­ban­cı ci­sim ta­ra­fın­dan oluşturulur; göz yü­ze­yi ve ka­pak­lar çev­ri­le­rek ka­pak al­tı in­ce­len­me­li­dir. Ya­ban­cı ci­sim­le­rin bü­yük kıs­mı yı­ka­ya­rak ve­ya ıs­lak bir pa­muk uç­lu çöp­le çı­ka­rı­la­bi­lir. Kor­nea­ya gö­mül­müş ve­ya gö­ze sap­lan­mış ya­ban­cı ci­sim­ler için göz he­ki­mi­ne sevk edil­me­li­dir.

Yanma

Göz­ler­de yan­ma his­si ge­nel­de kon­jonk­ti­vit, ble­fa­rit ve na­di­ren ku­ru göz du­ru­mun­da olur. Bil­gi­sa­yar oyun­la­rıy­la uzun sü­re oy­na­yan ço­cuk­lar­da göz kırp­ma ref­lek­si­nin bas­kı­lan­ma­sı ne­de­niy­le ku­ru­ma ve yan­ma şikayetlerine sık rast­la­nır.

Işıktan Rahatsız Olma

Ço­cuk­la­rın ışık­tan ra­hat­sız ol­ma­sı sık rast­la­nan bir semp­tom­dur. Ge­nel­lik­le açık renk pig­ment­li göz­ler­de da­ha sık rast­la­nır. Akut ge­li­şir­se, fo­to­fo­bi ve­ya eş­lik eden di­ğer göz bul­gu­la­rı var­sa göz he­ki­mi­ne re­fe­re edil­me­li­dir.

Kırpma

Ço­cuk­lar­da ge­liş­me ça­ğın­da ge­re­ğin­den faz­la göz kırp­ma ve­ya göz sık­ma ha­re­ket­le­ri sık rast­la­nan ya­kın­ma­lar­dır. Ço­cu­ğun gö­zün­de baş­ka bir pa­to­lo­ji­ye rast­lan­ma­dı­ğı tak­tir­de bu şi­ka­yet­le­rin bü­yük kıs­mı ge­çi­ci olup üze­rin­de du­rul­ma­ma­sı ge­re­kir. Al­tı ay­dan da­ha uzun sü­ren ol­gu­la­rın tik bo­zuk­luk­la­rı yö­nün­den in­ce­len­me­si ge­re­kir.

Kısma

Ço­cuk­lar özel­lik­le uza­ğı iyi gö­re­mi­yor­sa göz­le­ri­ni kı­sa­rak ba­kar­lar, bu sa­ye­de pu­pil ça­pı­nı kü­çül­te­rek odak de­rin­li­ği­ni ar­tı­rır­lar. Bu ço­cuk­la­rın göz he­ki­mi ta­ra­fın­dan gö­rül­me­si ge­re­kir.

Özel­lik­le par­lak ışık­ta bir gö­zü­nü ka­pa­tan ço­cuk­ta in­ter­mi­tan dı­şa kay­ma mev­cut ola­bi­lir. Ört­me tes­tin­de pa­to­lo­ji sap­tan­maz­sa bi­le göz he­ki­mi­ne sevk edil­me­li­dir.

Az veya Bulanık Görme

Ço­cuk­lar­da in­ter­mi­tan bu­la­nık gör­me ge­nel­lik­le fiz­yo­lo­jik olup tran­si­ent is­ke­mik atak son de­re­ce na­dir­dir. Özel­lik­le par­lak ve ay­dın­lık yü­zey­le­re bak­tık­la­rın­da gö­züy­le be­ra­ber ha­re­ket eden yün ka­zak li­fi gi­bi gö­rün­tü­ler za­rar­sız vit­re­us opa­si­te­le­ri­dir. Be­ra­be­rin­de ışık çak­ma­sı ol­ma­dı­ğı sü­re­ce ve­ya ani­den sa­yı­sı art­mı­yor­sa sevk edil­me­si ge­rek­mez.

Re­ti­na de­kol­ma­nı­na bağ­lı ge­li­şen sko­tom­da gör­me ala­nın­da sa­bit bir per­de ve­ya en­gel bu­lu­nur. Sko­to­mun ye­ri göz ha­re­ket­le­riy­le de­ğiş­mez, bu du­rum­da aci­len göz he­ki­mi­ne sevk edil­me­si ge­rek­mek­te­dir.

Kla­sik mig­ren­de gör­sel au­ra­da bir­kaç da­ki­ka sü­ren ha­re­ket­li zig­zag­lar ve­ya bir­bi­ri­nin içi­ne ge­çen hal­ka­lar şek­lin­de sin­ti­las­yon­lu sko­tom ya­kın­ma­sı ola­bi­lir. Bu sko­tom ge­nel­lik­le pe­ri­fer­de yer­leş­mek­le bir­lik­te mer­ke­zi gör­me­yi de et­ki­le­ye­bi­lir. Gör­sel au­ra­nın ar­ka­sın­dan baş ağ­rı­sı gö­rül­me­si ti­pik­tir. Göz he­ki­mi­ne sevk edil­me­si kla­sik ol­gu­lar­da ge­rek­mez.

Çift Görme

Çift gör­me ya­kın­ma­sı bir göz ka­pa­tı­la­rak test edil­me­li­dir. Bi­no­kü­ler dip­lo­pi şa­şı­lık; mo­no­okü­ler dip­lo­pi ise op­tik or­tam so­run­la­rı yö­nün­den göz he­ki­mi­ne sevk edil­me­li­dir. Akut dip­lo­pi kra­ni­yal si­nir pa­to­lo­ji­le­rin­de gö­rü­le­bi­lir, ço­cuk­luk ça­ğın­da in­trak­ra­ni­yal tü­mör­ler bu du­ru­ma yol aça­bi­lir.