İnfantil Şaşılık


Ye­ni­do­ğan-12. aya ka­dar olan dö­nem­de or­ta­ya çı­kan şa­şı­lık­lar in­fan­til şa­şı­lık­lar baş­lı­ğı al­tın­da in­ce­le­nir. En sık ezot­rop­ya şek­lin­de gö­rü­lür. Has­ta­la­rın önem­li bir bö­lü­mün­de la­tent ve­ya la­tent-ma­ni­fest nis­tag­mus ve di­so­si­ye ver­ti­kal kay­ma tab­lo­ya eş­lik eder. Di­so­si­ye kay­ma ve­ya ob­lik ada­le dis­fonk­si­yon­la­rı­nın or­ta­ya çık­ma­sı 3 ya­şa ka­dar uza­ya­bi­lir (Resim 11-14A).

11-14 A. İnfantil içe şaşılık 4 aylıkken büyük açılı kayma, çapraz fiksasyon ve latent manifest nistagmus mevcut. B. 5 aylıkken ameliyatın ertesi günü ortofori, mikroezotropya ve mikroekzotropya arasında kararsız Şksasyon mevcut  (her iki medyal rektusa geriletme yapılmış). C. 12 aylıkken akomodatif bileşke ekleniyor, kayma + 2.25 gözlükle düzelebiliyor. D. 3 yaşında 15 prizma dioptri sol akomodatif içe şaşılık. E. Kayma + 2.25 hipermetrop gözlükle tamamen düzeliyor, periferik füzyonu mevcut.

Con­ge­ni­tal Esot­ro­pi­a Ob­ser­va­tio­nal Study (CE­OS) so­nuç­la­rı­na gö­re içe kay­ma sap­ta­nan 4-20 haf­ta­lık be­bek­le­rin %56’sın­da sa­bit, %25’in­de de­ğiş­ken ve %19’un­da in­ter­mi­tan kay­ma bu­lun­muş­tur. Be­bek­ler­de içe kay­ma açı­sı in­ter­mi­tan ve­ya de­ğiş­ken ve 40 pd’den da­ha az­sa ol­gu­la­rın %27’si ken­di­li­ğin­den 0-8 pd kay­ma açı­sı­na ge­ri­le­miş­tir. Bu­na kar­şı­lık +3.0 d’den da­ha az hi­per­met­ro­pi­si olan ve 40 pd’nin üze­rin­de ve kay­ma açı­sı sa­bit olan 40 ol­gu­dan sa­de­ce 1 ta­ne­si ken­di­li­ğin­den dü­zel­miş­tir.

Gü­nü­müz­de, sa­bit ve ge­niş açı­lı in­fan­til içe şa­şı­lı­ğı olan has­ta­lar­da cid­di hi­per­met­ro­pi yok­sa bi­no­kü­ler me­ka­niz­ma­nın ye­ni­den ka­za­nı­la­bil­me­si için bir ya­şı­na gel­me­den ön­ce te­da­vi edi­le­rek gör­me ek­sen­le­ri­nin pa­ra­lel ha­le ge­ti­ril­me­si öne­ri­lir. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da 18 ay­dan ön­ce cer­ra­hi ile kay­ma­nın dü­zel­til­di­ği ol­gu­lar­da geç dö­nem­de ya­pı­lan cer­ra­hi­le­re gö­re da­ha iyi de­rin­lik his­si ka­za­nıl­dı­ğı, an­cak mü­ker­rer cer­ra­hi ola­sı­lı­ğı­nın er­ken cer­ra­hi gru­bun­da da­ha faz­la ol­du­ğu bu­lun­muş­tur (Resim 11-14 B, C, D).

Cer­ra­hi tek­nik­te ge­nel­lik­le iç rek­tus ge­ri­let­me­si ter­cih edi­lir. Göz kü­re­si ye­te­rin­ce ge­liş­miş olan bir ço­cuk­ta iç rek­tus in­ser­si­yo­dan 6 mm ka­dar ge­ri­le­ti­le­bi­lir. Da­ha bü­yük ge­ri­let­me ge­rek­si­ni­min­de eri­me­yen di­kiş­le ans­lı ge­ri­let­me uy­gu­la­na­bi­lir. Bu ço­cuk­lar­da ile­ri­de kon­ver­jans yet­mez­li­ği ve/veya ar­dıl dı­şa kay­ma ge­liş­me­si ola­sı­lı­ğı yük­sek­tir. Be­bek­ler­de zo­run­lu kal­ma­dık­ça he­nüz ye­te­rin­ce ge­liş­me­miş olan dış rek­tu­sa re­zek­si­yon ya­pıl­mak­tan ka­çı­nı­lır. An­cak çok bü­yük açı­lı kay­ma­lar­da iki­den faz­la ada­le­ye gi­ri­şim ge­re­ke­bi­lir. Ob­lik ada­le dis­fonk­si­yo­nu ve/veya di­so­si­ye ver­ti­kal kay­ma­sı olan ço­cuk­lar­da ay­nı se­ans­ta ob­lik ada­le cer­ra­hi­si uy­gu­la­na­bi­lir. Ver­ti­kal kas gi­ri­şi­mi için ise ön seg­ment do­la­şı­mı­nı ris­ke et­me­mek için ikin­ci se­an­sa bı­ra­kı­la­bi­lir. İn­fan­til içe şa­şı­lık­ta her iki iç rek­tu­sa bo­tu­li­num tok­si­ni en­jek­si­yo­nu ile dü­zel­me el­de edil­me­si müm­kün­dür. An­cak cer­ra­hi­ye gö­re ba­şa­rı ora­nı da­ha dü­şük olup anes­te­zi açı­sın­dan ay­nı risk­le­ri ta­şı­dı­ğı için ge­nel ka­bul gör­me­mek­te­dir.

Kay­ma açı­sı sta­bil ol­ma­yan, mu­aye­ne­de ye­ter­li uyu­mun sağ­la­na­ma­dı­ğı ol­gu­lar ile ile­ri ref­rak­si­yon ku­su­ru ve/veya amb­li­yo­pi­si olan ve nö­ro­lo­jik ha­sa­rı bu­lu­nan has­ta­la­rın cer­ra­hi te­da­vi­si bu sa­yı­lan olum­suz ko­şul­lar dü­ze­lin­ce­ye ka­dar -ço­ğun­luk­la okul ön­ce­si dö­nem- er­te­le­ne­bi­lir.

İn­fan­til sa­bit dı­şa şa­şı­lık çok na­dir­dir. Bu ol­gu­la­rın eş­lik eden göz ve sis­te­mik ano­ma­li­ler ve­ya nö­ro­lo­jik se­kel yö­nün­dan iyi in­ce­len­me­si ge­re­kir.