İntraoküler Tümörler


İn­tra­o­kü­ler tü­mö­rü olan ço­cuk­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğu ame­li­yat­ha­ne­ye mi­ni­mal in­va­ziv iş­lem­ler için ge­lir. Sık­lık­la muayene gü­nü ope­ras­yon plan­lan­maz. Fun­dos­ko­pik mu­aye­ne, fo­toğ­ra­f, ul­tra­son, la­zer, kri­yo­te­ra­pi ve ter­mo­te­ra­pi ya­pı­lır. Bu has­ta­la­rın prog­re­si­ni gör­mek, dö­kü­man­te et­mek ve te­da­vi plan­la­ma­sı için er­ken ço­cuk­luk dö­nem­le­rin­de pe­ri­yo­dik ola­rak ame­li­yat­ha­ne­ye gel­me­le­ri ge­re­kir. Hem has­ta­ya hem de ai­le­si­ne psi­ko­lo­jik des­tek göz ar­dı edil­me­me­li­dir.

Tü­mör has­ta­la­rın­da her se­fe­rin­de tet­kik ya­pıl­ma­sı ge­rek­li de­ğil­dir. Fa­kat ya­kın za­man­da ke­mo­te­ra­pi alan­lar­da tam kan sa­yı­mı ge­re­kir. İn­ha­las­yon­la yüz mas­ke­siy­le anes­te­zi uy­gu­la­ma­sı uy­gun olur. Sa­de­ce mu­aye­ne ya­pı­la­cak­sa ve sağ­lık­lı bir ço­cuk­sa İV ka­nü­las­yon uy­gu­lan­ma­ya­bi­lir. Eğer cer­ra­hi pla­nı var­sa ve­ya baş­ka in­ce­le­me­ler de ya­pı­la­cak­sa la­rin­ge­al mas­ke ve­ya en­tü­bas­yon ge­re­kir. La­rin­gos­paz­mı ve okü­lo­kar­di­yak ref­lek­si ön­le­mek için gö­ze gi­ri­şim ön­ce­si anes­te­zi de­rin­li­ği ye­ter­li ol­ma­lı­dır. At­ro­pin, epi­nef­rin ve sük­si­nil­ko­lin doz­la­rı ön­ce­den he­sap­lan­ma­lı­dır ve in­dük­si­yon ön­ce­si çe­ki­lip, ha­zır­lan­ma­lı­dır. Eğer çok acil ola­rak ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor­sa ve İV yol yok­sa İM yol böy­le du­rum­lar­da uy­gu­la­nır. İV yol he­men son­ra açı­lır. Ye­ter­siz anes­te­zi­nin bir bul­gu­su da göz ekar­tö­rü uy­gu­lan­dı­ğın­da olu­şan ba­sınç­tan do­la­yı gö­zün yu­ka­rı­ya kay­ma­sı­dır. Nor­mal­de bu, göz ka­pa­ğı ka­pan­ma­ya baş­lar­ken ko­ru­yu­cu olan bir do­ğal ref­leks­tir (Bell fe­no­me­ni). De­rin anes­te­zi sı­ra­sın­da bu ref­leks kay­bo­lur. Göz tü­müy­le mu­aye­ne edi­le­bi­lir.

Se­vof­lu­ran, anes­te­zi al­tın­da mu­aye­ne ola­cak ço­cuk­lar için hem kar­di­yo­vas­kü­ler pro­fi­li hem de so­lu­num yo­lu ir­ri­tas­yo­nu yap­ma­ma­sı ne­de­niy­le ide­al bir ajan­dır. Yal­nız 6 yaş al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da ayıl­ma dö­ne­min­de yap­tı­ğı de­lir­yum açı­sın­dan kul­la­nı­mı sı­nır­la­na­bi­lir. Ço­cuk­la­rın pre­ope­ra­tif ank­si­ye­te ile ilgilidir. Ba­zı ça­lış­ma­lar, ek uy­gu­la­nan mi­da­zo­lam, pro­po­fol, nar­ko­tik­ler, ve­ya non-ste­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­ar ilaç­la­rın (NSA­ID) ayıl­ma de­lir­yu­mu­nu azalt­tı­ğı­nı gös­ter­miş­tir. Nar­ko­tik­le­rin mi­da­zo­la­ma üs­tün­lü­ğü gös­te­ril­me­miş­tir. Ba­zı­la­rı da in­dük­si­yon son­ra­sı in­ha­las­yon aja­nı­nı de­ğiş­tir­mek­te­dir. İyi olan şey, bu ayıl­ma de­lir­yu­mu­nun ço­cuk­ta ve ai­le­de uzun dö­nem­de sı­kın­tı ve­ri­ci et­ki­le­ri yok­tur.