Kırma Kusurları Muayenesi


Gö­zün kır­ma gü­cü ve ku­sur­la­rı re­ti­nos­ko­pi ile öl­çü­lür (Resim 2-17). İş­le­mi hız­lan­dır­mak için uyum­lu ço­cuk­lar­da oto­ma­tik ref­rak­to­met­re kul­la­nı­la­bi­lir, an­cak öl­çüm de­ğe­ri­nin doğ­ru­lu­ğu re­ti­nos­kop ile ka­nıt­lan­ma­lı­dır. Be­bek­ler­de özel­lik­le üç ay­dan son­ra ako­mo­das­yo­nun yer­leş­miş ol­ma­sı ne­de­niy­le ger­çek kır­ma ku­su­ru­nu ölç­mek için si­li­yer ci­sim pa­ra­sem­pa­to­li­tik dam­la­lar­la ge­çi­ci ola­rak felç edi­le­rek ako­mo­das­yo­nun dev­re­den çı­kar­tıl­ma­sı ge­re­kir. Sik­lop­le­ji için en et­ki­li te­mel ajan at­ro­pin sül­fat­tır. Et­ki­li ol­ma­sı için 3 gün sü­rey­le sa­bah ve ak­şam bi­rer dam­la her iki gö­ze %0.25-0.5 kon­san­tras­yon­da dam­la­tıl­ma­lı­dır. Uzak­tan ge­len has­ta­lar­da ay­nı gün mu­aye­ne ya­pa­bil­mek için to­pi­kal bir anes­te­tik dam­la­yı ta­ki­ben sik­lo­pen­to­lat %0.5-1 (Sik­lop­le­jin®) ve­ya tro­pi­ka­mid %0.5-1 beş da­ki­ka ara ile iki kez bir dam­la ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir. İla­cın et­ki­si­ni gös­ter­me­si için 45 dk. bek­len­me­li­dir.

2-17 Retinoskopi ile kırma kusurunun ölçülmesi. Retinoskopi 67 cm. mesafeden yapıldığı taktirde elde edilen nötralizasyon değerine -1.5 diyoptri eklenmelidir.(1/odak uzaklığı (m) = diyoptri)

Pa­ra­sem­pa­to­li­tik ilaç­lar göz­den ve göz­ya­şı ka­na­lı ara­cı­lı­ğıy­la na­sal mu­ko­za­dan sis­te­mik ola­rak emi­le­bi­lir. Sis­te­mik emilimini azalt­mak için dam­la es­na­sın­da göz­ya­şı ka­na­li­küll­le­ri­ne bir sü­re ba­sı ya­pıl­ma­sı öne­ri­lir. Yan et­ki­le­ri ara­sın­da ateş, sek­res­yon­lar­da azal­ma, ha­lü­si­nas­yon ve pa­ra­li­tik ile­us yer al­mak­ta­dır. At­ro­pi­nin sis­te­mik yan et­ki­le­ri­nin da­ha ağır ol­ma­sı ne­de­niy­le kır­ma ku­su­ru mu­aye­ne­sin­de 6-12 ay­dan son­ra kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir. Bu ne­den­le bu ilaç­lar bir uz­man ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Fo­to-ref­rak­si­yon ve­ya fo­to-ta­ra­ma ci­haz­la­rı­nın mut­lak de­ğer öl­çüm­le­rin­de ya­nıl­ma ola­sı­lı­ğı yük­sek olup, tıb­bi per­so­nel ta­ra­fın­dan sa­de­ce ta­ra­ma amaç­lı ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir.

Brück­ner Tes­ti

Sik­lop­le­ji ya­pıl­mış ço­cu­ğun her iki gö­zü­ne ay­nı an­da of­tal­mos­kop 1 m’den +1.0 dioptri gü­cün­de tu­tu­lur­ken ço­cu­ğun of­tal­mos­ko­pun içi­ne bak­ma­sı is­te­nir. Bu es­na­da pu­pil­la­dan ge­len kır­mı­zı yan­sı­ma­nın ni­te­li­ği de­ğer­len­di­ri­lir. Her iki göz­de­ki kır­mı­zı yan­sı­ma­nın bo­yu­tu, par­lak­lı­ğı ve ren­gi si­met­rik ol­ma­lı­dır. Kır­mı­zı yan­sı­ma­nın her iki göz­de fark­lı ol­ma­sı göz­ler­de fark­lı kır­ma ku­su­ru bu­lun­du­ğu­nu gös­te­rir. Kır­ma ku­su­ru yük­sek olan göz­de kır­mı­zı pu­pil­la­nın bir kad­ra­nı­na doğ­ru be­yaz bir hi­lal be­lir­gin ola­rak gö­ze çar­par. Kır­ma ku­su­ru ne ka­dar bü­yük­se be­yaz hi­lal o ka­dar be­lir­gin ve ka­lın­lı­ğı da o ka­dar faz­la­dır. Be­yaz hi­lal mi­yop göz­de yu­ka­rı­da, hi­per­met­rop göz­de ise aşa­ğı­da yer alır. As­tig­ma­tiz­ma ek­sen­le­ri­ne bağ­lı ola­rak hi­lal di­ğer kad­ran­lar­da da yer ala­bi­lir. Eğer yan­sı­ma­nın bi­ri di­ğe­rin­den fark­lı ise ani­zo­met­ro­pi ne­de­niy­le amb­li­yo­pi ya­ra­ta­cak bir du­rum bu­lu­na­bi­lir. Bu­nun için asi­met­rik yan­sı­ma alı­nan ço­cuk göz he­ki­mi­ne sevk edil­me­li­dir.

Brück­ner tes­ti he­kim ol­ma­yan eği­til­miş sağ­lık per­so­ne­li ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­dı­ğın­da önem­li kır­ma ku­sur­la­rı­nı sap­ta­mak için yak­la­şık ola­rak %90 du­yar­lı ve %85 öz­gül olup, %28 ya­lan­cı po­zi­tif ve %5 ya­lan­cı ne­ga­tif so­nuç alı­na­bi­lir.

Ço­cuk he­ki­mi açı­sın­dan en önem­li nok­ta iki göz ara­sın­da kır­mı­zı yan­sı­ma­da be­lir­gin fark ol­ma­sı­dır. İki göz ara­sın­da fark göz­len­me­me­si­ne rağ­men iki göz­de de ben­zer şe­kil­de yük­sek kır­ma ku­su­ru bu­lu­na­bi­lir. Bu du­rum­da kır­mı­zı yan­sı­ma için­de pu­pil­la ke­na­rın­da olu­şan hi­la­lin ka­lın ol­ma­dı­ğı göz­len­me­li­dir. Ak­si du­rum­lar­da ço­cuk göz he­ki­mi­ne re­fe­re edil­me­li­dir.

Vi­de­o-ref­rak­si­yon ci­haz­la­rı kı­zıl öte­si fo­toğ­raf­lar yar­dı­mıy­la Brück­ner tes­ti­ni oto­ma­ti­ze eder­ler. Brück­ner tes­ti ako­mo­das­yon­dan çok faz­la et­ki­le­nir. Bu ne­den­le doğ­ru­ya ya­kın so­nuç ala­bil­mek için sik­lop­le­jik mu­aye­ne esas­tır.

Brück­ner tes­ti­nin uy­gu­la­nı­şı hak­kın­da da­ha ge­niş bil­gi­ye http://www.abcd-vi­si­on.org/vi­si­on-scree­ning/adbc.html ad­re­sin­den ula­şı­la­bi­lir.