Klinik Bulgular İncelenmesi Gerekenler

  • ANA SAYFA
  • Klinik Bulgular İncelenmesi Gerekenler

Klinik Bulgulara Yönelik İncelenmesi Gerekenler

1.   Hi­pe­re­mi­nin böl­ge­si; hi­pe­re­mi kon­jonk­ti­vit­te ka­pak for­nik­sin­de da­ha yo­ğun­ken ke­ra­tit, skle­rit, glo­kom kri­zi ve­ya üve­it­te kor­ne­a-skle­ra bi­leş­ke­si olan lim­busta da­ha be­lir­gin ve da­ha de­rin yer­le­şim­li olup si­li­yer en­jek­si­yon ola­rak ad­lan­dı­rı­lır. Yo­ğun inf­la­mas­yon­da hi­pe­re­mi çok yay­gın ola­ca­ğı için iki fark­lı du­ru­mun ayırt edil­me­si güç­le­şe­bi­lir. Bir dam­la %2.5 fe­ni­lef­rin ile yü­ze­yel ya­ni kon­jonk­ti­val hi­pe­re­mi kay­bo­lur­ken siliyer en­jek­si­yon­da de­ği­şik­lik ol­maz. Şid­det­li vi­ral kon­jonk­ti­vit­te kon­jonk­ti­va al­tın­da ka­na­ma­lar da dik­ka­ti çe­ke­bi­lir. Et­ke­ne bağ­lı ola­rak kon­jonk­ti­va ve kor­ne­a ay­nı an­da tu­tu­la­bi­le­ce­ği gi­bi tab­lo­ya üve­it­te eş­lik ede­bi­lir. İs­tis­na ola­rak, ju­ve­nil idi­yo­pa­tik ar­trit­te cid­di bir üve­it tab­lo­su bu­lun­ma­sı­na rağ­men göz­de hi­pe­re­mi bu­lun­maz. Trav­ma ol­gu­la­rın­da yo­ğun kon­jonk­ti­va ka­na­ma­sı ve­ya he­ma­to­mu olan böl­ge­de glob pe­net­ras­yo­nu ola­bi­le­ce­ği akıl­da tu­tu­la­rak gö­ze ma­ni­pü­las­yon­dan ka­çın­ma­lı­dır. Göz ka­pak­la­rı­nın se­lü­lit tab­lo­sun­da eğer göz yü­ze­yi de hi­pe­re­mik ve göz ha­re­ket­le­ri ağ­rı­lı ve­ya kı­sıt­lı ise en­fek­si­yo­nun or­bi­ta­ya ya­yıl­dı­ğın­dan kuş­ku­la­nıl­ma­sı ge­re­kir.

2.   Işık re­ak­si­yo­nu; glo­kom kri­zi, üve­it, yay­gın re­ti­na ha­sa­rı ve op­tik nö­ro­pa­ti­de bo­zul­muş­tur. Kon­jonk­ti­vit, ke­ra­tit ve­ya skle­rit­te ışık re­ak­si­yo­nu et­ki­len­mez.

3.   Ka­pak spaz­mı ve su­lan­ma; ti­pik ola­rak ke­ra­tit bul­gu­su­dur. Kim­ya­sal mad­de ile te­mas ol­duy­sa göz yak­la­şık ya­rım sa­at bol su ile yı­kan­ma­lı­dır. Kon­takt lens var­sa der­hal çı­ka­rıl­ma­lı­dır. Gö­zü de­le­bi­le­cek bir ya­ra­lan­ma hi­ka­ye­si ile ka­pak spaz­mı var­sa zor kul­la­na­rak göz aç­ma­ya ça­lı­şıl­ma­ma­lı­dır.

4.   Işık ve bü­yü­teç ile in­ce­le­me; bir fe­ner gö­ze yak­la­şık 45 de­re­ce açı ile tu­tu­lur­ken bü­yü­teç ile göz kü­re­si in­ce­le­ne­bi­lir. Bu sa­ye­de hi­pe­re­mi­nin özel­li­ği, kor­nea­nın say­dam­lı­ğı, ön kamara­nın de­rin­li­ği, ışık re­ak­si­yo­nu, pu­pil­la­nın ya­pı­sı ve len­sin say­dam­lı­ğı de­ğer­len­di­ri­lir. Bu in­ce­le­me­ler en doğ­ru ola­rak in­ce dik­dört­gen ışık kay­na­ğı ve bi­no­kü­ler bü­yü­teç sis­te­mi­nin yer al­dı­ğı bi­yo­mik­ros­kop ile ger­çek­le­şir. Glo­kom kri­zin­de ön kamara dar ve göz sert­tir.

5.   Of­tal­mos­kop ile in­ce­le­me; of­tal­mos­kop ışı­ğı yak­la­şık 50 cm’den pu­pil­la­ya doğ­ru tu­tu­lur­ken of­tal­mos­ko­pun dis­ki fun­dus ref­le­si­nin en net iz­len­di­ği di­op­tri­ye ayar­la­nır. Pu­pil­la açık­lı­ğın­dan par­lak kır­mı­zı ve ho­mo­jen bir yan­sı­ma gö­rül­me­li­dir. Bu gö­rün­tü­de bo­zul­ma var­sa op­tik or­tam­lar­dan bir ve­ya bir­ka­çı­nın so­run­lu ol­du­ğu an­la­şı­lır (bkz Bö­lüm 2; kır­mı­zı yan­sı­ma tes­ti). Göz be­be­ğin­den be­yaz renk­te bir yan­sı­ma ge­li­yor­sa “lö­ko­ko­ri” ola­rak ad­lan­dı­rı­lır. Lö­ko­ko­ri ne­den­le­ri ara­sın­da ka­ta­rakt, per­sis­tan fe­tal da­mar­lan­ma, vit­ri­tis, en­dof­tal­mi, re­ti­nob­las­tom, Co­ats has­ta­lı­ğı ve yay­gın re­ti­na de­kol­ma­nı sa­yı­la­bi­lir (bkz Bö­lüm 4).

6.   Pal­pas­yon; göz kü­re­si­nin de­lin­me­si ile so­nuç­lan­mış ola­bi­le­cek bir trav­ma hi­ka­ye­si var­sa palpas­yon­dan ka­çın­mak ge­re­kir. Or­bi­ta se­lü­li­tin­de ka­pak­lar hi­pe­re­mik, şiş, sert ve ısı ar­tı­şı olup göz ha­re­ket­le­ri sı­nır­lan­mış­tır. Dak­ri­yo­sis­tit­te göz­ya­şı ke­se­si böl­ge­sin­de mu­ko­pü­rü­lan sek­res­yon bi­ri­ki­mi ba­sı ile bo­şal­tı­la­bi­lir. İn­fan­til dak­ri­yos­te­noz­da ke­se böl­ge­si­ne ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ma­saj an­ne­le­re tam ta­rif edil­me­li­dir. Çün­kü ço­ğun­luk­la bu ma­saj hiç­bir et­ki­nin el­de edi­le­me­ye­ce­ği bu­run sır­tı­na uy­gu­lan­mak­ta­dır. Göz içi ba­sın­cı iki elin işa­ret par­ma­ğı ucu ile üst göz ka­pa­ğı­nın üze­rin­den fluk­tu­as­yon arar gi­bi ha­fif­çe ba­sı­la­rak ka­li­ta­tif ola­rak sap­ta­na­bi­lir. Her­han­gi bir te­da­vi­yi yön­len­dir­mek için göz içi ba­sın­cı kan­ti­ta­tif ola­rak öl­çül­me­li­dir.