Korneadan Işık Yansıması Testi

  • ANA SAYFA
  • Korneadan Işık Yansıması Testi

Bu test göz­le­rin pa­ra­le­lli­ği­ni de­ğer­len­dir­mek için kul­la­nı­lır. Bir ışık kay­na­ğı ço­cu­ğa 50 cm me­sa­fe­den ışık iki gö­zün or­ta­sı­na ya­ni bu­run kö­kü­ne dü­şe­cek şe­kil­de tu­tu­lur. Kor­nea­dan yan­sı­yan ışı­ğın pu­pil­la mer­ke­zi­ne olan uzak­lı­ğı ve iki göz ara­sın­da­ki si­met­ri sub­jek­tif ola­rak he­kim ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ri­lir. Bu­na kor­nea­dan ışık yan­sı­ma­sı tes­ti (Hirsc­hberg) de­ni­lir. Nor­mal­de ışık pu­pil­la­nın mer­ke­zin­den ve­ya çok ha­fif na­za­lin­den yan­sı­ma­lı­dır. Di­ğer göz­le kı­yas­lan­dı­ğın­da eğer ışık pu­pil­la­nın da­ha na­za­lin­den yan­sı­yor­sa o göz­de dı­şa kay­ma, da­ha tem­po­ra­lin­den yan­sı­yor­sa o göz­de içe kay­ma mev­cut­tur.

Hirsc­hberg tes­ti­nin en önem­li iki de­za­van­ta­jı kü­çük kay­ma­la­rı sap­ta­ya­ma­ma­sı ve ako­mo­das­yo­nu uyar­ma­dı­ğı için kay­ma­nın ger­çek mik­ta­rı­nı gös­te­re­me­me­si­dir. Şa­şı­lık mu­aye­ne­si­nin te­mel tes­ti ört­me tes­ti­dir (bkz Bö­lüm 11).

2-3 A. Korneadan ışık yansıması testi; korneadan yansıyan ışık her iki gözde simetrik olmalı ve pupillanın tam ortasında veya çok hafif nazalinde görülmelidir.

2-3 B. Hastada zaman zaman dışa kayma ortaya çıkıyor. Işık yansıması sol gözde pupillanın nazalinde yani sol dışa kayma var.

2-4 Bebeklerde burun kökünün basık olması, gözlerin birbirine yakın olması ve epikantüs nedeniyle yalancı şaşılık görüntüsü sık oluşmaktadır. Bu durumun gerçek şaşılıktan ayırt edilmesi için korneadan ışık yansıması testi yeterli değildir. Mutlaka örtme testi yapılmalıdır. Yandaki hastada belirgin sol epikantusla beraber ışık yansımasının her iki gözde simetrik ve merkezi olduğu izleniyor. Şaşılık olup olmadığına karar verebilmek için örtme testi gereklidir.