Koroid Kolobomu


Ko­ro­id ko­lo­bo­mu em­bri­yo­nik ha­yat­ta op­tik ka­bın tam ola­rak ka­pa­na­ma­dı­ğı du­rum­lar­da or­ta­ya çı­kar. Sık­lık­la op­tik disk alt ke­na­rın­dan baş­lar, bo­yut­la­rı bir disk ça­pı ka­dar kü­çük ve­ya ora ser­ra­ta­ya ka­dar fun­dus­ta tüm alt kad­ra­nı tu­ta­cak ka­dar bü­yük ola­bi­lir. Ba­zı du­rum­lar­da op­tik disk ba­şı­nı da içe­rir. Ge­nel­lik­le anah­tar de­li­ği şek­lin­de iris ko­lo­bo­mu ve ba­zen de lens ko­lo­bo­mu eş­lik eder (Resim 4-34). Say­dam re­ti­na al­tın­da skle­ra do­ku­su gö­rün­dü­ğü için lez­yon bü­yük­se lö­ko­ko­ri ile ken­di­si­ni gös­te­re­bi­lir. Cid­di ref­rak­si­yon ku­su­ru­na yol aça­bi­lir. Ma­ku­la ço­ğun­luk­la ko­run­du­ğu için iyi dü­zey­de gör­me sağ­la­na­bi­lir. İle­ri yaş­lar­da re­ti­na de­kol­ma­nı ris­ki ta­şı­mak­ta­dır.

 

4-34 A. İris ve koroid kolobomu hastanın pupillasından beyaz yansımaya neden oluyor. B. Aynı hastada optik sinir disgenezisi ile birlikte geniş bir koroid kolobomu izleniyor.