Pupilla Muayenesi


Pre­ma­türe be­bek­ler­de 31. haf­ta­dan iti­ba­ren ışık re­ak­si­yo­nu el­de et­mek müm­kün­dür. Do­ğum­da sem­pa­tik to­nu­sun za­yıf ol­ma­sı­na bağ­lı ola­rak pu­pil­la ça­pı kü­çük ve ışık re­ak­si­yo­nu za­yıf­tır. Yak­la­şık 4. ay­dan iti­ba­ren pu­pil­la ça­pı ve re­ak­si­yon­la­rı eriş­ki­ne ben­zer.

Pu­pil­la nor­mal bi­rey­de ve oda ay­dın­lat­ma­sın­da yak­la­şık ola­rak 3 mm ça­pın­da­dır. Ay­dın­lık­ta okülomotor si­ni­rin pa­ra­sem­pa­tik da­lı ta­ra­fın­dan innerve edi­len sfink­ter pu­pil­la ka­sı­nın ka­sıl­ma­sı ile pu­pil­la­da mio­zis, ka­ran­lık­ta ise bu ka­sın gev­şe­me­si ile mid­ria­zis olur. Far­ma­ko­lo­jik ola­rak di­la­te edi­len pu­pil­la­da sem­pa­tik iner­vas­yo­na sa­hip olan di­la­ta­tör pu­pil­la ka­sı et­kin­dir.

Işık re­ak­si­yo­nu­nun de­ğer­len­di­ril­me­si göz­den baş­la­yıp san­tral si­nir sis­te­mi­nin bü­yük kıs­mı­nı il­gi­len­dir­di­ği için çok önem­li­dir. Işık re­ak­si­yo­nu­nun afe­rent yo­lu op­tik si­nir­dir. Işık re­ak­si­yo­nu, gör­me­den ba­ğım­sız­dır, çün­kü la­te­ral ge­ni­ku­lat nükleus­tan son­ra ok­si­pi­tal kor­tek­se de­ğil Edin­ger-Westphal nükleus­la­rı­na gi­der. Işık re­ak­si­yo­nu ay­dın­lık ve ka­ran­lık­ta, di­rek ve in­di­rek ola­rak ve sal­la­nan fe­ner tes­ti ile de­ğer­len­di­ril­me­li­dir. Pu­pil­la­nın ya­kı­na ver­di­ği da­ral­ma re­ak­si­yo­nu da ako­mo­das­yon ref­lek­si­ni de­ğer­len­dir­me­de kul­la­nı­lır. Pu­pil­la re­ak­si­yon­la­rı her iki göz­de si­met­rik ol­ma­lı­dır.