Pupilladan Beyaz Yansıma; Lökokori

  • ANA SAYFA
  • Pupilladan Beyaz Yansıma; Lökokori

Lö­ko­ko­ri, pu­pil­la­dan ge­len be­yaz ışık yan­sı­ma­sı de­mek­tir (Resim 4-1). Lö­ko­ko­ri teh­li­ke­li bir ins­pek­si­yon bul­gu­su olup ta­nı özel­li­ği ta­şı­maz. İki ne­den­le er­ken sap­tan­ma­sı çok önem­li­dir ve tüm be­bek­ler mut­la­ka bu yön­den in­ce­len­me­li­dir. Bi­rin­ci­si re­ti­nob­las­tom­da ol­du­ğu gi­bi ço­cu­ğun ya­şa­mı teh­dit al­tın­da ola­bi­lir, ikin­ci­si ise er­ken ta­nı­nıp dü­zel­til­me­di­ği tak­dir­de göz ve gör­me­nin ka­lı­cı ola­rak kay­bı­na yol açabilir.

4-1 Sağ gözde lökokori, sol gözde ise lökom (kornea bulanıklığı) olan hasta. Sağ gözde pupillada görülen beyaz yansıma lens, vitreus ve/veya retina sorunları nedeniyle gelişmiş olabilir. Sol gözdeki kornea bulanıklığına yol açan sorunlar için bkz Bölüm 3 ve 6.

Lö­ko­ko­ri­ye yol açan so­run de­tay­lı bir of­tal­mo­lo­jik in­ce­le­me ile sap­tan­ma­lı ve dü­zel­til­me­li­dir. Pu­pil­la ar­ka­sın­da yer alan do­ku­la­ra ya­ni lens, vit­re­us ve re­ti­na­ya ait her­han­gi bir or­ga­nik pa­to­lo­ji bu do­ğal ol­ma­yan yan­sı­ma­ya ne­den ola­bi­lir.

Bun­lar ara­sın­da ana­to­mik ola­rak sı­ra­la­na­cak olur­sa ka­ta­rakt, en­dof­tal­mi, per­sis­tan fe­tal da­mar­lan­ma (per­sis­tan hi­perp­las­tik pri­mer vit­re­us; PHPV), or­ga­ni­ze vit­re­us he­mo­ra­ji­si, vit­re­us inf­la­mas­yon ve­ya en­fek­si­yo­nu, lar­val gra­nü­lo­ma­to­zis, re­ti­nob­las­tom ve me­dul­lo­epi­te­lio­ma gi­bi re­ti­na ve­ya uvea tü­mör­le­ri, pre­ma­tü­re re­ti­no­pa­ti­si, skat­ris­yel dö­nem re­ti­na de­kol­ma­nı, re­ti­nos­ki­zis, yay­gın re­ti­na ve ko­ro­id inf­la­mas­yonu, ek­su­das­yon ve­ya en­fek­si­yon­la­rı, ek­sü­da­tif re­ti­no­pa­ti (Co­at’s has­ta­lı­ğı), Nor­ri­e has­ta­lı­ğı, re­ti­na disp­la­zi­si, Block-Sulz­berg sen­dro­mu, fa­ko­ma­toz­lar, bü­yük ko­ro­id ko­lo­bo­mu ve bü­yük at­ro­fik ko­ry­ore­ti­nal skar mev­cut­tur.

4-2 Kırmızı yansıma testi lökokorinin erken tanısında çok önemlidir. Farklı bakış yönlerinde kamera açısına göre kırmızı yansımanın şekli değişebilir (bakınız Resim 2-5, 2-6, 4-30). A. Sağ gözde normal, solda patolojik kırmızı yansıma. B. Aynı hastanın bakış pozisyonu değişince elde edilen yansıma da değişiyor, ancak sol gözdeki patoloji hala belirgin.