Refraksiyon Kusurunun Düzeltilmesi ve Şaşılık

  • ANA SAYFA
  • Refraksiyon Kusurunun Düzeltilmesi ve Şaşılık

Ço­cuk­lar­da or­ta­ya çı­kan şa­şı­lık­ta ref­rak­si­yon ku­su­ru­nun (amet­ro­pi) mut­la­ka sik­lop­le­jik mu­aye­ne ile or­ta­ya kon­ma­sı ge­re­kir. Önem­li amet­ro­pi mik­ta­rı ya­ni bi­la­te­ral 3 di­op­tri ve üze­rin­de gö­rü­len hi­per­met­ro­pi, 1 di­op­tri üze­rin­de as­tig­ma­tiz­ma ve iki göz ara­sın­da­ki önem­li fark (ani­zo­met­ro­pi) ya­ni iki göz ara­sın­da 1 di­op­tri­den bü­yük hi­per­met­ro­pik ve 3-4 di­op­tri­den bü­yük mi­yo­pik fark mut­la­ka dü­zel­til­me­li­dir. İçe şa­şı­lık ge­li­şen ol­gu­lar­da sik­lop­le­ji ile el­de edi­len hi­per­met­ro­pi de­ğe­ri­nin tü­mü göz­lük ola­rak ve­ril­me­li­dir. Şa­şı­lık ve amb­li­yo­pi has­ta­la­rın­da ref­rak­si­yon ku­su­run­da olu­şa­cak de­ği­şik­lik­ler ya­kın ta­kip edil­me­li­dir (Resim 11-19, 11-20).

11-19 A. Sol içe şaşılık. B. +3.0 tashihle yakında ortoforik. C. Uzağa bakarken zaman zaman sağ gözde disosiye vertikal kayma belirgin hale geliyor.

11-20 A. Bir yaşında kayma yok. B. Üç yaşında gözlüğe rağmen kayma mevcut. C. Her iki medyal rektus geriletildikten 6 ay sonra, gözlüksüz olarak yakında 14 pd içe kayma mevcut. D. Cerrahiden sonra gözlükle yakında ve uzakta kayma yok.

Ba­zı içe şa­şı­lık ol­gu­la­rın­da ya­kı­na ba­kar­ken kay­ma açı­sı uza­ğa ba­kar­ken ol­du­ğun­dan da­ha faz­la­dır. Bu du­rum­da ya­kın­da­ki uyu­mu (ako­mo­das­yon) or­ta­dan kal­dır­mak için uzak göz­lü­ğü­nün üze­ri­ne ek­le­ne­cek +3 di­op­tri da­ha faz­la güç­te­ki bir cam ya­kın­da­ki içe kay­ma­yı for­ya ha­li­ne ge­ti­re­bi­li­yor­sa ço­cu­ğa bi­fo­kal göz­lük ve­ril­me­li­dir. Ço­cu­ğun bi­fo­kal göz­lü­ğe ge­rek­si­ni­mi okul ça­ğın­dan iti­ba­ren azal­ma­ya baş­la­ya­bi­lir (Resim 11-21, 11-22).

11-21 A. Sol içe şaşılık; AK/A oranı yüksek olan refraktif akomodatif ezotropya. B. Tam sikloplejik tashihle uzağa bakarken ortoforya. C. Tam sikloplejik tashihle yakına bakarken içe kayma devam ediyor. D. Tam sikloplejik tashih
üzerine +3.0 ilave ile bifokal segmentin altından yakına bakınca kayma düzeliyor.

11-22 A-B. Miyop hastada gözlüksüz olarak uzağa ve yakına bakarken kayma yok. C. -6.0 miyop tashihle yakına
bakarken sağ içe şaşılık oluşuyor. AK/A oranı yüksek olan nadir bir miyopik içe şaşılık olgusu. Benzer miyop ve
içe şaşılık senaryosunda yakında konverjans spazmı rol alıyorsa Bielschowsky şaşılığı; olasılıklı intrakraniyal
lezyona bağlı olarak diverjans eksikliği oluşuyorsa Burian-Franceschetti şaşılığı olarak adlandırılır. D. Aynı
hastanın akomodatif aşırı konverjansını önlemek için multifokal gözlükle yakında tashihi -3.0’e indirilerek içe
kayma önleniyor. E. Genç erişkin hastada gözlük takmak istemediği durumlarda bifokal kontakt lensle hem optik
düzeltme hem de kaymanın kontrolü sağlanabiliyor. Dilate edilmiş olan pupillalardan solda bifokal kontakt lensin optiği izlenebiliyor. Bifokal tedavisinin yeterli olmadığı hastada cerrahi gerekir.

İçe şa­şı­lık ame­li­ya­tın­dan son­ra eğer kü­çük açı­lı dı­şa şa­şı­lık mey­da­na çı­kar­sa hi­per­met­rop göz­lük nu­ma­ra­sı­nı has­ta­nın gör­me dü­ze­yi­ni boz­ma­ya­cak şe­kil­de azal­ta­rak ar­dıl dı­şa şa­şı­lık kon­trol al­tı­na alı­na­bi­lir. Kü­çük açı­lı dı­şa şa­şı­lık ge­li­şen has­ta­lar­da faz­la­dan mi­yo­pik cam ve­ril­me­si na­di­ren şa­şı­lı­ğı kı­sa sü­re­li de ol­sa kon­trol ede­bi­lir.

11-25 A. Sağ derin ambliyopi ve büyük açılı içe şaşılığı olan hasta. B. Sadece ambliyopi tedavisi ile kayma açısında belirgin düzelme olmuş.