Sarsılmış Bebek Sendromu


Ye­ni­do­ğan dö­ne­min­de do­ğum trav­ma­sı dı­şın­da okü­ler trav­ma na­dir gö­rül­mek­le bir­lik­te tam ve dik­kat­li mu­aye­ne ge­rek­ti­rir. Ge­rek­ti­ğin­de te­da­vi­nin he­men uy­gu­la­na­bil­me­si için ge­nel anes­te­zi al­tın­da mu­aye­ne ter­cih edil­me­li­dir.

Ye­ni­do­ğan dö­ne­min­de cid­di okü­ler ve kra­ni­yal bul­gu­lar ve eş­lik eden nis­pe­ten da­ha ha­fif cilt ve di­ğer or­gan bul­gu­la­rı ak­la sar­sıl­mış be­bek sen­dro­mu­nu ge­tir­me­li­dir.

Sar­sıl­mış be­bek sen­dro­mu ağ­la­ma­sı sus­tu­ru­la­ma­yan be­be­ğin ebe­veyn­le­ri ta­ra­fın­dan hırs­la sar­sıl­ma­sı so­nu­cu gö­rü­len bir ço­cuk su­is­ti­ma­li ti­pi­dir. Ço­cu­ğun sı­kı­ca kav­ran­ma­sı ve ile­ri ge­ri sal­lan­ma­sı ne­de­niy­le ge­nel­lik­le göz­de dı­şa­rı­dan gö­rü­le­bi­le­cek eki­moz, la­se­ras­yon gi­bi bul­gu­lar yok­tur. Art­mış in­tra­to­ra­sik ba­sın­ca ve ba­şın kam­çı ha­re­ke­ti­ne bağ­lı or­ta­ya çı­kan in­trak­ra­ni­yal he­mo­ra­ji­le­re ve öde­me se­kon­der re­ti­na ven­le­rin­de ba­sınç ar­tı­şı ne­de­ni ile yay­gın re­ti­nal ve pre­re­ti­nal he­mo­ra­ji­ler iz­le­nir. Re­ti­na he­mo­ra­ji­si ile be­ra­ber vit­re­us he­mo­ra­ji­si de olu­şa­bi­lir. He­mo­ra­ji­nin açıl­ma­sı 1-2 haf­ta sü­re­bi­le­ce­ği gi­bi ay­lar ala­bi­lir. Açıl­ma­yan vit­re­us he­mo­ra­ji­si olan ol­gu­lar­da ERG’de b dal­ga­sı ko­run­muş ise amb­li­yo­pi­yi ön­le­mek için vit­rek­to­mi ya­pıl­ma­lı­dır.

Ba­zı ol­gu­lar­da sar­sın­tı­nın şid­de­ti­ne bağ­lı ola­rak ka­na­ma­la­rın ya­nı sı­ra re­ti­na kat­la­rın­da ay­rıl­ma (trav­ma­tik re­ti­nos­ki­zis), re­ti­na yır­tı­ğı hat­ta re­ti­na de­kol­ma­nı olu­şa­bi­lir. Bu ol­gu­lar­da gör­me prog­no­zu cer­ra­hi­ye rağ­men iyi de­ğil­dir. Şid­det­li trav­ma­ya ma­ruz ka­lan be­bek­le­rin bir kıs­mı ha­ya­tı­nı yi­ti­rir­ken, ya­şa­yan­lar­da ku­ad­rip­le­ji, men­tal re­tar­das­yon, zi­hin­sel ve mo­tor ka­yıp­lar gö­rü­lür.