Semptomlara Yönelik Sorular


Kır­mı­zı göz ya­kın­ma­sı olan bir ço­cuk­ta kör­lük­le so­nuç­la­na­bi­le­cek cid­di bir so­run ola­bi­le­ce­ği gi­bi sa­de­ce ba­sit yön­tem­ler­le te­da­vi edi­le­bi­le­cek bir so­run da bu­lu­na­bi­lir. Bu has­ta­lar­dan han­gi­si­nin aci­len bir göz has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı­na re­fe­re edil­me­si ge­re­ke­ce­ği ve­ya han­gi­si­nin te­da­vi­si­nin ilk ba­sa­mak­ta çö­zü­le­bi­le­ce­ği­ni be­lir­le­mek için kır­mı­zı gö­ze ne­den olan has­ta­lık ve du­rum­la­rın ayı­rı­cı ta­nı­sı­nın doğ­ru ya­pıl­ma­sı ge­re­kir.

Semptomlara Yönelik Sorulması Gerekenler

1.   Gör­me azal­ma­sı var­sa ka­lı­cı komp­li­kas­yon­la­rın oluş­ma­sı­nı en­gel­le­mek için gö­zün der­hal bir göz he­ki­mi ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­kir. Gör­me azal­ma­sı­na yol aça­bi­le­cek so­run­lar ana­to­mik ola­rak ön­den ar­ka­ya doğ­ru sı­ra­la­na­cak olur­sa ke­ra­tit, üve­it, glo­kom kri­zi, vit­ri­tis, en­dof­tal­mi, op­tik si­nir ve­ya re­ti­na inf­la­mas­yo­nu ve or­bi­tal se­lü­lit ola­rak sa­yı­la­bi­lir.

2.   Bat­ma ve ağ­rı; bat­ma kor­ne­a tu­tu­lu­mu­nun ti­pik bul­gu­su­dur. Kor­ne­a du­yu­su­nu sağ­la­yan be­şin­ci si­ni­rin iri­tas­yo­nu so­nu­cun­da or­ta­ya çı­kar. Ke­ra­tit var­lı­ğın­da ref­leks ola­rak ye­din­ci si­nir ile ka­pak spaz­mı ve su­lan­ma tab­lo­ya eş­lik eder. Ağ­rı da­ha çok skle­ra, üvea, op­tik si­nir ve­ya or­bi­ta inf­la­mas­yo­nu ile olu­şur. Ço­cuk­ta göz ağ­rı­sı bat­ma, ka­pak spaz­mı ve gö­zün aşı­rı su­lan­ma­sı bir­lik­te bu­lu­nu­yor­sa ha­sa­rın sı­nır­la­na­bil­me­si için bir an ön­ce göz he­ki­mi­ne re­fe­re edil­me­li­dir. Ka­pak kır­par­ken göz­de bat­ma olu­şu­yor­sa üst göz ka­pa­ğı çev­ri­le­rek al­tın­da ya­ban­cı ci­sim olup ol­ma­dı­ğı kon­trol edil­me­li­dir. Ba­zen ya­ban­cı ci­sim çıp­lak göz­le gö­rü­le­me­ye­cek ka­dar kü­çük ola­bi­lir, bu du­rum­da göz te­miz su ile yı­ka­na­bi­lir.

3.   Ça­pak­lan­ma; ti­pik ola­rak kon­jonk­ti­va ve­ya göz ya­şı ke­se­si en­fek­si­yo­nu bul­gu­su­dur. Ça­pak ye­şil-sa­rı ve gün için­de bir­kaç kez te­miz­le­me­yi ge­rek­ti­re­cek ka­dar bol­sa bak­te­ri­yel bir en­fek­si­yo­nu dü­şün­dü­rür. Gram yay­ma ya­pıl­ma­sı uy­gun olur. Kor­ne­a tu­tu­lu­mu­nu dü­şün­dü­re­cek semp­tom ve bul­gu yok­sa (bkz Bölüm 3) yay­ma so­nu­cu­na gö­re en­fek­si­yöz kon­jonk­ti­vit te­da­vi­si baş­la­na­bi­lir. Ke­ra­tit şüp­he­si var­sa göz he­ki­mi­ne re­fe­re edil­me­li­dir. Ken­di­li­ğin­den dü­ze­le­bi­le­cek olan en­fek­si­yöz kon­jonk­ti­vit­ler­de ça­pak ge­nel­lik­le sa­de­ce uyan­dı­ğın­da gö­zün iç ke­na­rın­da ku­rut­lan­ma ola­rak ken­di­ni gös­te­rir, gün için­de ça­pak­lan­ma aşı­rı de­ğil­dir. Al­ler­jik kon­jonk­ti­vit ça­pa­ğı be­yaz ve­ya say­dam ve sü­nen va­sıf­ta­dır.

4.   Ka­şın­tı; te­mel ola­rak al­ler­ji bul­gu­su­dur. Eğer göz­de ka­şın­tı yok­sa al­ler­jik kon­jonk­ti­vit­ten şüp­he­len­me­ye ge­rek yok­tur.

5.   Et­ke­ne yö­ne­lik sor­gu­la­ma; kim­ya­sal ya­ra­lan­ma­lar baş­ta ol­mak üze­re trav­ma, kom­şu do­ku­la­rın en­fek­si­yo­nu (göz ya­şı ka­na­lı ara­cı­lı­ğı ile üst so­lu­num yo­lu ve si­nüs en­fek­si­yon­la­rı kon­jonk­ti­va­ya ko­lay­lık­la ya­yı­la­bi­lir), sis­te­mik en­fek­si­yon, inf­la­mas­yon ve­ya has­ta­lık­lar ve tok­sik ne­den­ler araş­tı­rıl­ma­lı­dır. Semp­tom­la­rın sü­re­si, şid­de­ti ve sık­lı­ğı has­ta­lı­ğın ya­pı­sı ve prog­no­zu hak­kın­da fi­kir ve­re­bi­lir.