Yalancı Şaşılık


İn­fant­lar­da bu­run kö­kü­nün ba­sık ol­ma­sı ve epi­kan­tal cilt kıv­rım­la­rı­nın skle­ra­nın med­ya­li­ni ört­me­si ne­de­ni ile göz­ler içe­ri ka­yı­yor­muş gi­bi gö­rü­le­bi­lir. Ay­rı­ca gör­me ek­se­ni ile gö­zün geo­met­rik ek­se­ni ara­sın­da önem­li fark bu­lun­ma­sı, ka­pak ve göz kü­re­si iliş­ki­sin­de anor­mal­lik de şa­şı­lık var­mış iz­le­ni­mi bı­ra­ka­bi­lir. Bu ya­lan­cı şa­şı­lık du­rum­la­rı­nı ayırt et­mek için ışık kay­na­ğının kor­nea­nın or­ta­sın­dan yan­sı­ma­sı (bkz Bö­lüm 2) ve ört­me tes­tin­de kay­ma ol­ma­ma­sı ge­re­kir (Resim 11-15).

11-15 A. Bebeklerde epikantus ve basık burun kökü özellikle yana bakışlarda gözün kaydığı izlenimini verebilir (sağda dakriyostenoza bağlı epifora ve çapaklanma var). Yalancı şaşılık tanısını koymak için örtme testinde kayma olmaması ve göz hareketlerinin serbest olması gerekir.Aile kaymadan şüpheleniyorsa intermitan kayma yönünden dikkatli olunmalıdır. B. Dar interpupiller mesafe içe kayma izlenimi veriyor. C. Prematüre retinopatisine bağlı sağ makulasında çekinti olan hasta ekzantirik Şkse ettiği için yalancı olarak içe şaşılık varmış gibi algılanıyor, örtme testinde kayma yok. D. Asimetrik orbita nedeniyle ortaya çıkan yalancı şaşılık. Örtme testinde kayma yok, Bielschowsky testi negatif, stereopsis 40 s/a, göz hareketleri serbest. E-F. Yalancı dışa şaşılık görünümü; görmeler tam, örtme testinde kayma yok ve stereopsis 40s/a. Gözler kapatıldığında Şksasyon yönünde hiçbir değişim izlenmiyor.