Göze Künt Travma


Künt trav­ma ge­nel­lik­le or­bi­ta ke­mik­le­rin­den en in­ce olan et­mo­id ve mak­sil­ler si­nüs ta­va­nın­da kı­rı­ğa yol açar. Kı­rık or­bi­ta ta­ba­nın­da sa­de­ce mak­sil­ler ke­mi­ği il­gi­len­di­ri­yor­sa bu­na “blow-out” kı­rı­ğı de­ni­lir. Kı­rık hat­tı or­bi­ta ke­nar­la­rı­nı il­gi­len­di­ri­yor­sa, ke­mik de­fek­ti­nin bü­yük­lü­ğü­ne bağ­lı ola­rak eks­tra­okü­ler kas­la­rın ha­re­ke­tin­de cid­di bo­zuk­luk or­ta­ya çı­kı­yor­sa ve­ya göz kü­re­sin­de be­lir­gin ola­rak enof­tal­mus oluş­muş­sa cer­ra­hi gi­ri­şim ile or­bi­ta du­va­rı­nın ta­mi­ri ge­re­kir (bkz Bö­lüm 11). Or­bi­ta kı­rı­ğı­nın sap­tan­ma­sı ve te­da­vi­nin plan­lan­ma­sın­da ko­ro­nal ve ak­si­yel plan­da or­bi­ta BT çok ya­rar­lı bil­gi ve­rir.

9-9 Eskrim kılıcı sağ üst nazal bölgeye giren hastada troklea bölgesinin travmasına bağlı gelişen şaşılık. Herhangi bir girişime gerek kalmadan 10 ay içinde şaşılık giderek kayboldu.

Künt trav­ma or­bi­ta­da ol­du­ğu ka­dar göz kü­re­sin­de de ağır so­nuç­lar ya­ra­ta­bi­lir. De­li­ci trav­ma­da sa­yı­lan göz için­de gö­rü­len tüm pa­to­lo­ji­ler göz kü­re­si de­lin­me­miş ol­ma­sı­na rağ­men künt trav­ma­nın şid­de­ti­ne bağ­lı ola­rak or­ta­ya çı­ka­bi­lir (Re­sim 9-10, 9-11)

9-10 Trafik kazasında maksilla tavanı kırığı olan hastanın sağ alt rektus komşuluğundaki yumuşak dokunun maksiller sinüse fıtıklaştığı görülüyor (”blow-out” kırığı).